UTOROK 24. 11. 2020

15:10 – 16:40

KAZUISTIKY Z KAŽDODENNEJ KARDIOLOGICKEJ PRAXE

CASE REPORTS FROM CLINICAL PRACTICE

Blok pracovnej skupiny Ambulantní kardiológovia

Predsedníctvo: J. Beňačka, I. Šoóšová

Vieme sa správne rozhodnúť?

S. Remišová, J. Pacák, I. Šoóšová (Bratislava)

 15 min
Slovensko-rakúsky postup v liečbe ambulantného pacienta so SZ – prevláda súhra alebo rozdiely?

R. Uhliar (Bratislava)

 15 min
Poučenie z reality antikoagulačnej liečby na Slovensku – a čo ďalej?

J. Beňačka (Piešťany)

 15 min
Nová aortálna regurgitácia po operácii pre disekciu aorty Standford A.

J. Beniač, I. Šoóšová, P. Chňupa, J. Grebáč, I. Glonek (Žilina, Bratislava)

 15 min
Familiárna stredomorská horúčka – UFO v kardiológii?

T. Pavlik, D. Čambál, M. Bajer (Trnava)

 15 min
Diskusia  15 min

16:50 – 17:50

ČO PONÚKA ALIROKUMAB VO SVETLE KLINICKÝCH DÁT, NOVÝCH EURÓPSKYCH ODPORÚČANÍ A SKÚSENOSTÍ Z BEŽNEJ KLINICKEJ PRAXE

WHAT DOES ALIROKUMAB OFFER REGARDING NEW CLINICAL DATA, NEW EUROPEAN GUIDELINES AND DATA FROM REAL CLINICAL PRACTICE

Prednášky podporené spoločnosťou sanofi-aventis Slovakia s. r. o.

Predsedníctvo: D. Pella

Implikácie nových odporúčaní pre manažment dyslipidémií pre klinickú prax 

D. Pella (Košice)

 15 min
Dobré správy o infarkte myokardu zo subanalýzy štúdie ODYSSEY Outcomes

R. Uhliar (Bratislava)

 15 min
Vplyv liečby hypercholesterolémie s alirokumabom u pacientov s AKS na cievne mozgové príhody

K. Mičko (Lučenec)

 15 min
Efektivita liečby alirokumabom u pacientov s polyvaskulárnym postihnutím a akútnym koronárnym syndrómom

R. Margóczy (Banská Bystrica)

 15 min

18:00 – 19:00

KAM SMERUJE ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA U PACIENTOV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ V ROKU 2020?

WHERE IS THE ANTICOAGULATION TREATMENT IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION HEADING IN 2020?

Sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Pfizer Luxembourg SARL, o. z.

Predsedníctvo: P. Hlivák

Čo nové prinášajú odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti u pacientov s fibriláciou predsiení?

R. Hatala (Bratislava)

 20 min
Antitrombotický manažment pacientov po perkutánnej koronárnej intervencii s fibriláciou predsiení

V. Fridrich (Bratislava)

 20 min
Rozhodujúce kritéria pri voľbe antikoagulačnej liečby

T. Malacký (Bratislava)

 20 min