ŠTVRTOK 26. 11. 2020

15:25 – 16:10

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SKS

16:20 – 17:50

ROBÍME PRE RIZIKOVÝCH PACIENTOV NA SLOVENSKU MAXIMUM?

ARE WE DOING ENOUGH FOR HIGH-RISK PATIENTS IN SLOVAKIA?

Predsedníctvo: R. Hatala

U ktorých pacientov s vysokým KV rizikom alebo KV ochorením a DM 2. typu intervenovať GLP-1 analógmi a prečo?

Prednáška podporená spoločnosťou Novo Nordisk Slovakia s.r.o.

P. Hlivák (Bratislava)

 20 min
Fibrilácia predsiení u pacienta podstupujúceho perkutánnu koronárnu intervenciu

Prednáška z nezávislého edukačného grantu firmy Boehringer Ingelheim

J. Kmec (Prešov)

 30 min
Srdce, mozog, obličky → komplexný pohľad na pacienta

Prednáška z nezávislého edukačného grantu firmy Bayer, spol. s r. o.

J. Števlík (Bratislava)

 20 min
Betablokátory v sekundárnej prevencii infarktu myokardu

Prednáška  podporená edukačným grantom firmy RECORDATI SK s. r. o.

J. Bultas (Praha, Česká republika)

 20 min

18:00 – 19:00

TRENDY SOUDOBÉ KARDIOLOGIE

TRENDS IN TODAY´S CARDIOLOGY

Blok Českej kardiologickej spoločnosti

Predsedníctvo: P. Hlivák, A. Linhart

Nové pohledy na fibrilaci síní

J. Kautzner (Praha, Česká republika)

20 min
Nové přístupy v kardiostimulaci

M. Táborský (Olomouc, Česká republika)

 20 min
Nové pohledy na srdeční selhání

A. Linhart (Praha, Česká republika)

20 min