VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Po vyplnení registračného formulára Vás prosíme uhradiť registračný poplatok.

REGISTRAČNÝ POPLATOK Suma
člen SKS 5 €
nečlen SKS 10 €
člen SKSaPA 5 €
nečlen  SKSaPA 5 €
členovia SKS nad 65 rokov, prvý autor, študenti bez poplatku

ÚDAJE NA ÚHRADU REGISTRAČNÉHO POPLATKU BANKOVÝM PREVODOM

Banka / Bank: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Adresa banky / Bank address: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovakia IBAN / IBAN: SK52 1111 0000 0066 2443 5018 SWIFT kód/ SWIFT code: UNCRSKBX VS: 20201008 Poznámka pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka

V prípade, že registračný poplatok za účastníka platí organizácia (firma, nemocnica a pod.), je potrebné uviesť meno účastníka, za ktorého sa poplatok uhrádza. Uhradený registračný poplatok sa nevracia (duplicitná platba, neúčasť na kongrese a pod.).


KREDITY

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Za každú hodinu sledovaného prenosu bude účastníkom pridelený 1 kredit v súlade s kreditovým hodnotením SLK a SKSaPA podľa platných predpisov. Účasť na celom vedeckom podujatí je hodnotená spolu 23 kreditmi.

Registrácia účastníkov online kongresu SKS2020

Oboznámil/a som sa a súhlasím s podmienkami spracúvania mojich osobných údajov. S Vašimi údajmi nakladáme diskrétne a v súlade s najnovšími štandardmi ochrany osobných údajov.Všeobecné obchodné podmienky