Čas Program
15:00 – 15:10 Privítanie účastníkov XXV. kongresu SKS
15:10 – 16:40 AKTUÁLNE POHĽADY NA MANAŽMENT SZ Blok pracovnej skupiny Srdcové zlyhávanie
16:40 – 16:50 PRESTÁVKA
16:50 – 17:50 NAMIERENÉ NA KOMPLEXNÝ MANAŽMENT CHOLESTEROLU U RIZIKOVÉHO PACIENTA Prednášky z nezávislého edukačného grantu spoločnosti Amgen Slovakia, s. r. o.
17:50 – 18:00 PRESTÁVKA
18:00 – 19:00 SEKUNDÁRNA PREVENCIA KV RIZIKA – AKÝ JE SÚČASNÝ STAV? Odborné sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia, s. r. o.
19:00 – 19:10 PRESTÁVKA
od 19:10 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE XXV. KONGRESU SKS
Čas Program
15:10 – 16:40 KAZUISTIKY Z KAŽDODENNEJ KARDIOLOGICKEJ PRAXE Blok pracovnej skupiny Ambulantní kardiológovia
16:40 – 16:50 PRESTÁVKA
16:50 – 17:50 ČO PONÚKA ALIROKUMAB VO SVETLE KLINICKÝCH DÁT, NOVÝCH EURÓPSKYCH ODPORÚČANÍ A SKÚSENOSTÍ Z BEŽNEJ KLINICKEJ PRAXEPrednášky podporené spoločnosťou sanofi – aventis Slovakia s. r. o.
17:50 – 18:00 PRESTÁVKA
18:00 – 19:00 KAM SMERUJE ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA U PACIENTOV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ V ROKU 2020? Sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Pfizer Luxembourg SARL, o. z.
Čas Program
15:10 – 16:40 DIASTOLICKÁ FUNKCIA: DEFINÍCIA, PATOFYZIOLÓGIA A HODNOTENIE Blok pracovnej skupiny Neinvazívna kardiológia a Chlopňové a vrodené chyby srdca
16:40 – 16:50 PRESTÁVKA
16:50 – 17:50 SLOVENSKÉ ZVYKY VS EURÓPSKE ODPORÚČANIA Sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti KRKA Slovensko, s. r. o.
17:50 – 18:00 PRESTÁVKA
18:00 – 19:00 TELEMEDICÍNA A KARDIOVASKULÁRNE OCHORENIA Sympózium podporené z nezávislého edukačného grantu firmy Servier Slovensko spol. s r. o.
Čas Program
15:25 – 16:10 VALNÉ ZHROMAŽDENIE SKS
16:10 – 16:20 PRESTÁVKA
16:20 – 17:50 ROBÍME PRE RIZIKOVÝCH PACIENTOV NA SLOVENSKU MAXIMUM?
17:50 – 18:00 PRESTÁVKA
18:00 – 19:00 TRENDY SOUDOBÉ KARDIOLOGIE Blok Českej kardiologickej spoločnosti
Čas Program
15:10 – 16:10 ODPORÚČANIA PRE MANAŽMENT AKS V KLINICKEJ PRAXI Blok pracovnej skupiny Akútna kardiológia
16:10 – 16:20 PRESTÁVKA
16:20 – 17:50 OD TROMBOPROFYLAXIE PO ZLYHÁVAJÚCE SRDCE
17:50 – 18:00 PRESTÁVKA
18:00 – 19:00 POD POVRCHOM Odborné sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia, s. r. o.
Čas Program
15:40 – 16:40 RENESANCIA CT VYŠETRENIA SRDCA Blok pracovnej skupiny Kardio-rádiologické zobrazovanie
16:40 – 16:50 PRESTÁVKA
16:50 – 17:50 ORIGINÁLNE PRÁCE
17:50 – 18:00 PRESTÁVKA
18:00 – 19:00 “DYSLIPIDÉMIE V KARDIOLÓGII” (NAJNOVŠIE ODPORÚČANIA 2019 ESC DYSLIPIDÉMIE)Blok pracovnej skupiny Preventívna kardiológia
Čas Program
15:40 – 16:40 KOMPLEXNÉ POSTIHNUTIA HRUDNEJ AORTY Blok pracovnej skupiny Periférna cirkulácia
16:40 – 16:50 PRESTÁVKA
16:50 – 17:50 ŠPORTOVÁ A PREVENTÍVNA KARDIOLÓGIA Blok pracovnej skupiny Kardiovaskulárna rehabilitácia
17:50 – 18:00 PRESTÁVKA
18:00 – 19:00 CHRONICKÝ KORONÁRNY SYNDRÓM (CCS) – STARONOVÝ PROBLÉM Blok pracovnej skupiny Fórum mladých kardiológov
Čas Program
15:40 – 16:40  PREVENCIA NÁHLEJ KARDIÁLNEJ SMRTI (NKS) V REÁLNEJ PRAXI NA SLOVENSKU Blok Slovenskej asociácie srdcových arytmií
16:40 – 16:50      PRESTÁVKA
16:50 – 18:00 MANAŽMENT SENIOROV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ – „DLHÉ TIENE“ NEVYUŽITÉHO POTENCIÁLU PERORÁLNEJ ANTIKOAGULÁCIE Sympózium podporené spoločnosťou Merck Sharp & Dohme, s. r. o.
18:00 – 18:10  PRESTÁVKA
18:10 – 19:10  ČO POTREBUJEME VEDIEŤ O MANAŽMENTE KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ POČAS SÚČASNEJ PANDÉMIE A POTREBUJEME K TOMU AJ KOMPAS?

PONDELOK 23. 11. 2020

15:00 – 15:10

PRIVÍTANIE ÚČASTNÍKOV XXV. KONGRESU SKS

P. Hlivák (prezident SKS), J. Kmec (vedecký sekretár SKS)

15:10 – 16:40

AKTUÁLNE POHĽADY NA MANAŽMENT SZ

CURRENT VIEWS ON HEART FAILURE MANAGEMENT

Blok pracovnej skupiny Srdcové zlyhávanie

Predsedníctvo: E. Gonçalvesová, P. Lesný

Natriuretické peptidy

M. Luknár (Bratislava)

 15 min
HFpEF

P. Lesný (Bratislava)

 15 min
Diuretiká

P. Solík (Bratislava)

15 min
Antidiabetiká

E. Gonçalvesová (Bratislava)

15 min
Telemedicína

M. Šašov (Bratislava)

15 min
Diskusia  15 min

16:50 – 17:50

NAMIERENÉ NA KOMPLEXNÝ MANAŽMENT CHOLESTEROLU U RIZIKOVÉHO PACIENTA

FOCUSED ON COMPLEX CHOLESTEROL MANAGEMENT FOR AT-RISK PATIENT

Prednášky z nezávislého edukačného grantu spoločnosti Amgen Slovakia, s. r. o.

Predsedníctvo: D. Pella

U koho vieme účinne znížiť KV riziko v kontexte nových ESC/EAS odporúčaní

D. Pella (Košice)

15 min + 5 min diskusia
Periféria v centre pozornosti

D. Čelovská (Bratislava)

15 min + 5 min diskusia
Adherencia k liečbe – nevyhnutný predpoklad jej efektivity

R. Margóczy (Banská Bystrica)

15 min + 5 min diskusia

18:00 – 19:00

SEKUNDÁRNA PREVENCIA KV RIZIKA – AKÝ JE SÚČASNÝ STAV?

SECONDARY PREVENTION OF CV RISK – WHAT IS ACTUAL SITUATION?

Odborné sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia, s. r. o.

Predsedníctvo: R. Hatala

Pohľad na súčasný stav – aká je prognóza pacienta po prvej závažnej KV udalosti?

R. Hatala (Bratislava)

 10 min
Aká je úloha LDL-C – je to hlavný rizikový faktor pri rozvoji aterosklerózy?

B. Vohnout (Bratislava)

 15 min
Dosahujú/nedosahujú naši pacienti po KV udalostiach cieľové hodnoty LDL-C podľa odporúčaní ESC 2019?

R. Margóczy (Banská Bystrica)

 15 min
Aké sú limity súčasnej hypolipidemickej farmakoterapie?

D. Pella (Košice)

 15 min
Diskusia  5 min

 

19:10

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE XXV. KONGRESU SKS 

UTOROK 24. 11. 2020

15:10 – 16:40

KAZUISTIKY Z KAŽDODENNEJ KARDIOLOGICKEJ PRAXE

CASE REPORTS FROM CLINICAL PRACTICE

Blok pracovnej skupiny Ambulantní kardiológovia

Predsedníctvo: J. Beňačka, I. Šoóšová

Vieme sa správne rozhodnúť?

S. Remišová, J. Pacák, I. Šoóšová (Bratislava)

 15 min
Slovensko-rakúsky postup v liečbe ambulantného pacienta so SZ – prevláda súhra alebo rozdiely?

R. Uhliar (Bratislava)

 15 min
Poučenie z reality antikoagulačnej liečby na Slovensku – a čo ďalej?

J. Beňačka (Piešťany)

 15 min
Nová aortálna regurgitácia po operácii pre disekciu aorty Standford A.

J. Beniač, I. Šoóšová, P. Chňupa, J. Grebáč, I. Glonek (Žilina, Bratislava)

 15 min
Familiárna stredomorská horúčka – UFO v kardiológii?

T. Pavlik, D. Čambál, M. Bajer (Trnava)

 15 min
Diskusia  15 min

16:50 – 17:50

ČO PONÚKA ALIROKUMAB VO SVETLE KLINICKÝCH DÁT, NOVÝCH EURÓPSKYCH ODPORÚČANÍ A SKÚSENOSTÍ Z BEŽNEJ KLINICKEJ PRAXE

WHAT DOES ALIROKUMAB OFFER REGARDING NEW CLINICAL DATA, NEW EUROPEAN GUIDELINES AND DATA FROM REAL CLINICAL PRACTICE

Prednášky podporené spoločnosťou sanofi-aventis Slovakia s. r. o.

Predsedníctvo: D. Pella

Implikácie nových odporúčaní pre manažment dyslipidémií pre klinickú prax 

D. Pella (Košice)

 15 min
Dobré správy o infarkte myokardu zo subanalýzy štúdie ODYSSEY Outcomes

R. Uhliar (Bratislava)

 15 min
Vplyv liečby hypercholesterolémie s alirokumabom u pacientov s AKS na cievne mozgové príhody

K. Mičko (Lučenec)

 15 min
Efektivita liečby alirokumabom u pacientov s polyvaskulárnym postihnutím a akútnym koronárnym syndrómom

R. Margóczy (Banská Bystrica)

 15 min

18:00 – 19:00

KAM SMERUJE ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA U PACIENTOV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ V ROKU 2020?

WHERE IS THE ANTICOAGULATION TREATMENT IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION HEADING IN 2020?

Sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Pfizer Luxembourg SARL, o. z.

Predsedníctvo: P. Hlivák

Čo nové prinášajú odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti u pacientov s fibriláciou predsiení?

R. Hatala (Bratislava)

 20 min
Antitrombotický manažment pacientov po perkutánnej koronárnej intervencii s fibriláciou predsiení

V. Fridrich (Bratislava)

 20 min
Rozhodujúce kritéria pri voľbe antikoagulačnej liečby

T. Malacký (Bratislava)

 20 min

STREDA 25. 11. 2020

15:10 – 16:40

DIASTOLICKÁ FUNKCIA: DEFINÍCIA, PATOFYZIOLÓGIA A HODNOTENIE

DIASTOLIC FUNCTION: DEFINITION, PATHOPHYSIOLOGY AND EVALUATION

Blok pracovných skupín Neinvazívna kardiológia a Chlopňové a vrodené chyby srdca

Predsedníctvo: M. Gbúr, J. Pacák

Diastolická funkcia  ľavej komory – základné pojmy a patofyziológia v korelácii s echom

M. Gbúr (Košice)

 18 min
Odporúčania pre hodnotenie diastolickej funkcie a diagnostika srdcového zlyhávania

B. Kafková (Košice)

 18 min
Strain echokardiografia: nové parametre do skladačky hodnotenia diastolickej dysfunkcie ľavej komory P. Dědič (Banská Bystrica)  18 min
Invazívne hodnotenie diastolickej funkcie ľavej komory

J. Pacák (Bratislava)

 18 min
Panelová diskusia

P. Dědič, M. Gbúr, P. Chňupa, B. Kafková, J. Pacák, I. Šimková

 18 min

16:50 – 17:50

SLOVENSKÉ ZVYKY VS EURÓPSKE ODPORÚČANIA

SLOVAK HABITS VS EUROPEAN RECOMMENDATIONS

Sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti KRKA Slovensko, s. r. o.

Predsedníctvo: M. Mora, P. Olexa, J. Števlík

Sartany vo vzťahu k inovatívnym terapeutickým postupom

M. Mora (Nové Mesto nad Váhom)

 15 min
Telmisartan – ako “hladko” vyriešiť variabilitu krvného tlaku

P. Olexa (Košice)

 15 min
Od zlozvykov k dobrým zvykom”– prvá jednotabletová trojkombinácia v sartanoch 

J. Števlík (Bratislava)

 15 min
Diskusia   15 min

18:00 – 19:00

TELEMEDICÍNA A KARDIOVASKULÁRNE OCHORENIA

TELEMEDICINE AND CARDIOVASCULAR DISEASES 

Sympózium podporené z nezávislého edukačného grantu firmy Servier Slovensko spol. s.r.o.

Predsedníctvo: E. Gonçalvesová, P. Hlivák, Ľ. Izáková, M. Mora

Moderovaná diskusia: E. Gonçalvesová

Čo môžeme očakávať od “teledoktora”?

Ľ. Izáková (Bratislava)

Telemedicína a konkordancia. Symbióza alebo komenzalizmus?

E. Gonçalvesová (Bratislava)

Súčasné možnosti a budúcnosť telekardiológia

P. Hlivák (Bratislava)

Telemedicína z pohľadu ambulantného kardiológa

M. Mora (Nové Mesto nad Váhom)

ŠTVRTOK 26. 11. 2020

15:25 – 16:10

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SKS

16:20 – 17:50

ROBÍME PRE RIZIKOVÝCH PACIENTOV NA SLOVENSKU MAXIMUM?

ARE WE DOING ENOUGH FOR HIGH-RISK PATIENTS IN SLOVAKIA?

Predsedníctvo: R. Hatala

U ktorých pacientov s vysokým KV rizikom alebo KV ochorením a DM 2. typu intervenovať GLP-1 analógmi a prečo?

Prednáška podporená spoločnosťou Novo Nordisk Slovakia s.r.o.

P. Hlivák (Bratislava)

 20 min
Fibrilácia predsiení u pacienta podstupujúceho perkutánnu koronárnu intervenciu

Prednáška z nezávislého edukačného grantu firmy Boehringer Ingelheim

J. Kmec (Prešov)

 30 min
Srdce, mozog, obličky → komplexný pohľad na pacienta

Prednáška z nezávislého edukačného grantu firmy Bayer, spol. s r. o.

J. Števlík (Bratislava)

 20 min
Betablokátory v sekundárnej prevencii infarktu myokardu

Prednáška  podporená edukačným grantom firmy RECORDATI SK s. r. o.

J. Bultas (Praha, Česká republika)

 20 min

18:00 – 19:00

TRENDY SOUDOBÉ KARDIOLOGIE

TRENDS IN TODAY´S CARDIOLOGY

Blok Českej kardiologickej spoločnosti

Predsedníctvo: P. Hlivák, A. Linhart

Nové pohledy na fibrilaci síní

J. Kautzner (Praha, Česká republika)

20 min
Nové přístupy v kardiostimulaci

M. Táborský (Olomouc, Česká republika)

 20 min
Nové pohledy na srdeční selhání

A. Linhart (Praha, Česká republika)

20 min

PIATOK 27. 11. 2020

15:10 – 16:10

ODPORÚČANIA PRE MANAŽMENT AKS V KLINICKEJ  PRAXI

UP TO DATE ACS GUIDELINES IN CLINICAL PRACTICE

Blok pracovnej skupiny Akútna kardiológia

Predsedníctvo: M. Studenčan, M. Hudec

Úvod

M. Studenčan (Prešov)

10 min
Kazuistika normálneho pacienta so STEMI. Ideme podľa Odporúčaní?

M. Hudec (Banská Bystrica)

20 min + 5 min diskusia
Kazuistika normálneho pacienta s NAP/NSTEMI. Ideme podľa Odporúčaní?

M. Studenčan (Prešov)

20 min + 5 min diskusia

16:20 – 17:50

OD TROMBOPROFYLAXIE PO ZLYHÁVAJÚCE SRDCE

FROM THROMBOPROPHYLAXIS TO THE FAILING HEART

Predsedníctvo: J. Kmec, E. Gonçalvesová

Manažment pacienta s NVAF liečeného pomocou PKI – kazuistika

Prednáška z nezávislého edukačného grantu firmy Bayer, spol. s r. o.

M. Studenčan (Prešov)

20 min
Je alebo nie je reverzia antikoagulačného účinku prínosná v reálnej praxi neurológa?

Prednáška z nezávislého edukačného grantu firmy Boehringer Ingelheim

M. Kováčik (Liptovský Mikuláš)

30 min
Betablokátory v kardiovaskulárnom kontinuu – srdcové zlyhávanie

J. Kmec (Prešov)

20 min
Dlhodobé implantovateľné mechanické podpory pre terminálne srdcové zlyhávanie

E. Gonçalvesová (Bratislava)

20 min

18:00 – 19:00

POD POVRCHOM

UNDER THE SURFACE

Odborné sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia, s. r. o.

Predsedníctvo: E. Gonçalvesová

„Mám sa dobre, pán doktor,“ čo hrozí týmto pacientom?

I. Rybár (Banská Bystrica)

15 min
Čo sa deje pod povrchom?

F. Šimko (Bratislava)

10 min
Riešenie sa skrýva priamo v srdci = reverzná remodelácia

M. Gbúr (Košice)

15 min
Zhrnutie a záver

E. Gonçalvesová (Bratislava)

5 min
Diskusia 15 min

SOBOTA 28. 11. 2020  

15:40 – 16:40

RENESANCIA CT VYŠETRENIA SRDCA

RENAISSANCE OF CARDIAC CT IMAGING

Blok pracovnej skupiny Kardio-rádiologické zobrazovanie

Predsedníctvo: Z. Berecová, J. Šimková

Možnosti CT diagnostiky aortálnej chlopne

E. Drangová, J. Grebáč (Bratislava)

 15 min
Stresová myokardiálna CT perfúzia (s použitím selektívneho agonistu adenozin A2A receptorov) C. Gibarti, B. Vícha, J. Gonsorčík, M. Huňavý, A. Gallovičová (Košice)  15 min
Myokardiálny late enhancement v dual energy CT

Z. Berecová, I. Prečinská (Bratislava)

 15 min
Kardiak, či COVIDák?

D. Juskanič, L. Pátrovič, P. Snopek, K. Galková, J. Kytlic, E. Nevická (Nitra)

 10 min
Diskusia  5 min

16:50 – 17:50

ORIGINÁLNE PRÁCE

ORIGINAL RESEARCH

Predsedníctvo: J. Kmec

Dlhodobé monitorovanie rytmu u pacientov s kryptogénnou cievnou mozgovou príhodou V. Ščasná (Trnava)  15 min
Zmeny zloženia minerálov a eGFR, liečba kombináciou ACEi (sartan) a eplerenonu (MRI) u hypertonikov s rezistentnou arteriálnou hypertenziou (RAH)  M. Palinský (Košice)  15 min
Protektívny účinok na nanočastice viazaného aliskirénu v kardiovaskulárnom systéme hypertenzívnych potkanov

O. Pecháňová (Bratislava)

 15 min
Úloha adrenomedulínu, galektínu-3 a solubilného ST2 u hypertonikov v riziku srdcového zlyhávania M. Huňavý (Košice)  15 min

18:00 – 19:00

“DYSLIPIDÉMIE V KARDIOLÓGII” (NAJNOVŠIE ODPORÚČANIA 2019 ESC DYSLIPIDÉMIE)

„DYSLIPIDEMIAS IN CARDIOLOGY“ ( THE CURRENT 2019 ESC GUIDELINES FOR DYSLIPIDEMIAS)

Blok pracovnej skupiny Preventívna  kardiológia

Predsedníctvo: I. Šoóšová, Š. Farský, Ľ. Fábryová

Nefarmakologické intervencie do životného štýlu

Š. Farský (Martin-Vrútky)  

15 min
Farmakoterapia dyslipidémií – účinky na zastavenie progresie aterosklerózy

Ľ. Fábryová (Bratislava)

15 min
Manažment dyslipidémií pri rôznych kardiologických stavoch

I. Šoóšová, S. Filipová (Bratislava)

15 min
Diskusia 15 min

NEDEĽA 29. 11. 2020

15:40 – 16:40

KOMPLEXNÉ POSTIHNUTIA HRUDNEJ AORTY

COMPLEX DISEASES OF THORACIC AORTA                    

Blok pracovnej skupiny Periférna cirkulácia

Predsedníctvo: J. Maďarič, P. Gergely

Akútny aortálny syndróm – základný manažment pri postihnutí descendentnej hrudnej aorty M. Moščovič (Košice)  15 min
Chirurgické riešenie akútnej disekcie aorty

I. Gašparovič (Bratislava)

 15 min
Endovaskulární léčba komplexních postižění aorty

P. Vařejka (Bratislava)

 15 min
Diskusia  15 min

16:50 – 17:50

ŠPORTOVÁ A PREVENTÍVNA KARDIOLÓGIA

SPORT AND PREVENTIVE CARDIOLOGY

Blok pracovnej skupiny Kardiovaskulárna rehabilitácia

Predsedníctvo: Š. Farský, I. Varga

Ako znížiť kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu v SR

Š. Farský (Martin)

 20 min
Športovec s hypertrofickou kardiomyopatiou

D. Krausová (Třinec, Česká republika)

 15 min
Športové vs. zlyhávajúce srdce – paralely, rozdiely a nutričná podpora

I. Varga (Bratislava)

 15 min
Diskusia   10 min

18:00 – 19:00

CHRONICKÝ KORONÁRNY SYNDRÓM (CCS) – STARONOVÝ PROBLÉM

CHRONIC CORONARY SYNDROME (CCS) THE OLD-NEW PROBLEM

Blok pracovnej skupiny Fórum mladých kardiológov

Predsedníctvo: I. Varga, M. Vachalcová

Zobrazovacie metódy v diagnostike CCS

M. Hriňová (Banská Bystrica)

15 + 5 min diskusia
Kedy preferovať medikamentóznu liečbu pred revaskularizačnou

P. Snopek (Nitra)

15 + 5 min diskusia
Pohľad kardiochirurga na revaskularizačnú liečbu CCS

B. Bezák (Bratislava)

 15 + 5 min diskusia

PONDELOK 30. 11. 2020

15:40 – 16:40

PREVENCIA NÁHLEJ KARDIÁLNEJ SMRTI (NKS) V REÁLNEJ PRAXI NA SLOVENSKU

PREVENTION OF SUDDEN CARDIAC DEATH IN SLOVAKIA – REAL WORLD DATA

Blok Slovenskej asociácie srdcových arytmií

Predsedníctvo: P. Margitfalvi, A. Bystriansky

Rozvoj ICD terapie na Slovensku v číslach

G. Kaliská (Banská Bystrica)

 15 min
Reálna prognóza pacienta po implantácii ICD

R. Hatala (Bratislava)

 15 min
Optimalizácia funkcie ĽK – kľúč k zmysluplnej indikácii ICD v primárnej prevencii NKS A. Bystriansky (Banská Bystrica)  15 min
Panelová diskusia 

všetci členovia výboru SASA

 15 min

16:50 – 18:00

MANAŽMENT SENIOROV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ – „DLHÉ TIENE“ NEVYUŽITÉHO POTENCIÁLU PERORÁLNEJ ANTIKOAGULÁCIE

MANAGEMENT OF SENIORS WITH ATRIAL FIBRILLATION – “LONG SHADOWS” OF THE UNUTILIZED POTENTIAL OF ORAL ANTICOAGULATION

Sympózium podporené spoločnosťou Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Predsedníctvo: M. Dúbrava

Empíria verzus dôkazy (zmiešaná dvojhra)

K. Hatalová, R. Hatala (Bratislava)

70 min

18:10 – 19:25

ČO POTREBUJEME VEDIEŤ O MANAŽMENTE KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ POČAS SÚČASNEJ PANDÉMIE A POTREBUJEME K TOMU AJ KOMPAS?

WHAT WE NEED TO KNOW ABOUT CARDIOVASCULAR DISEASES MANAGEMENT IN CURRENT PANDEMIC AND DO WE NEED A COMPASS FOR IT?

Predsedníctvo: J. Kmec

Nové možnosti protekcie pacientov s koronárnou chorobou srdca na Slovensku Prednáška z nezávislého edukačného grantu firmy Bayer, spol. s. r. o.P. Hlivák (Bratislava) 20 min
Antitrombotická profylaxia počas COVID-19 P. Hlivák (Bratislava) 20 min
COVID-19 a kardiovaskulárny systém R. Hatala (Bratislava) 20 min
Manažment emergentných kardiologických stavov u pacientov s COVID-19 M. Studenčan (Prešov) 15 min