PONDELOK 23. 11. 2020

15:00 – 15:10 Privítanie účastníkov XXV. kongresu SKS

Hlivák (prezident SKS), J. Kmec (vedecký sekretár SKS)

15:10 – 16:40

Aktuálne pohľady na manažment SZ / Current views on heart failure management          

Blok  pracovnej skupiny Srdcové zlyhávanie
Predsedníctvo: E. Gonçalvesová, P. Lesný

 1. Natriuretické peptidy 15 min
  Luknár (Bratislava)
 2. HFpEF 15 min
  Lesný (Bratislava)
 3. Diuretiká 15 min
  Solík (Bratislava)
 4. Antidiabetiká 15 min
  Gonçalvesová (Bratislava)
 5. Telemedicína 15 min
  Šašov (Bratislava)

    Diskusia 15 min

16:50 – 17:50

NAMIERENÉ NA KOMPLEXNÝ MANAŽMENT CHOLESTEROLU U RIZIKOVÉHO PACIENTA / FOCUSED ON COMPLEX CHOLESTEROL MANAGEMENT FOR AT-RISK PATIENT

Prednášky z nezávislého edukačného grantu spoločnosti Amgen Slovakia, s. r. o.

Predsedníctvo: D. Pella

 1. U koho vieme účinne znížiť KV riziko v kontexte nových ESC/EAS odporúčaní
  Pella (Košice) 15 min + 5 min diskusii
 2. Periféria v centre pozornosti 15 min + 5 min diskusia
  Čelovská (Bratislava)
 3. Adherencia k liečbe – nevyhnutný predpoklad jej efektivity 15 min + 5 min diskusia
  R. Margóczy (Banská Bystrica)

18:00 – 19:00

SEKUNDÁRNA PREVENCIA KV RIZIKA – AKÝ JE SÚČASNÝ STAV? / SECONDARY PREVENTION OF CV RISK – WHAT IS ACTUAL SITUATION?

Odborné sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia, s. r. o.

Predsedníctvo: R. Hatala

 1. Pohľad na súčasný stav – aká je prognózna pacienta po prvej závažnej KV udalosti? 10 min
  Hatala (Bratislava)
 2. Aká je úloha LDL-C – je to hlavný rizikový faktor pri rozvoji aterosklerózy? 15 min
  Vohnout (Bratislava)
 3. Dosahujú/nedosahujú naši pacienti po KV udalostiach cieľové hodnoty LDL-C podľa odporúčaní ESC 2019? 15 min
  Margóczy (Banská Bystrica)
 4. Aké sú limity súčasnej hypolipidemickej farmakoterapie? 15 min
  Pella (Košice)

     Diskusia 5 min

      

 

od 19:10 Slávnostné otvorenie XXV. kongresu SKS 

UTOROK 24. 11. 2020

15:10 – 16:40

KAZUISTIKY Z KAŽDODENNEJ KARDIOLOGICKEJ PRAXE /CASE REPORTS FROM CLINICAL PRACTICE

Blok pracovnej skupiny Ambulantní kardiológovia

Predsedníctvo: J. Beňačka, I. Šoóšová

 1. Vieme sa správne rozhodnúť? 15 min
  Remišová, J. Pacák, I. Šoóšová (Bratislava)
 2. Poučenie z reality antikoagulačnej liečby na Slovensku – a čo ďalej? 15 min
  Beňačka (Piešťany)
 3. Slovensko-rakúsky postup v liečbe ambulantného pacienta so SZ – prevláda súhra alebo rozdiely?
  Uhliar (Bratislava) 15 min
 4. Familiárna stredomorská horúčka – UFO v kardiológii? 15 min
  Pavlik, D. Čambál, M. Bajer (Trnava)
 5. Nová aortálna regurgitácia po operácii pre disekciu aorty Standford A. 15 min
  Beniač, I. Šoóšová, P. Chňupa, J. Grebáč, I. Glonek (Žilina, Bratislava)
 6. Činnosť kardiologickej ambulancie z pohľadu ekonóma. Ako z toho môžeme vyžiť? 15min
  Mičko (Lučenec)

16:50 – 17:50

ČO PONÚKA ALIROKUMAB VO SVETLE KLINICKÝCH DÁT, NOVÝCH EURÓPSKYCH ODPORÚČANÍ A SKÚSENOSTÍ Z BEŽNEJ KLINICKEJ PRAXE /WHAT DOES ALIROKUMAB OFFER REGARDING NEW CLINICAL DATA, NEW EUROPEAN GUIDELINES AND DATA FROM REAL CLINICAL PRACTICE


Prednášky podporené spoločnosťou sanofi – aventis Slovakia s.r.o.

Predsedníctvo: D. Pella

 1. Implikácie nových odporúčaní pre manažment dyslipidémií pre klinickú prax  15 minút
  Pella (Košice)
 2. Dobré správy o infarkte myokardu zo subanalýzy štúdie ODYSSEY Outcomes 15 minút
  Uhliar (Bratislava)
 3. Vplyv liečby hypercholesterolémie s alirokumabom u pacientov s AKS na cievne mozgové príhody 15 minút
  Mičko (Lučenec)
 4. Efektivita liečby alirokumabom u pacientov s polyvaskulárnym postihnutím a akútnym koronárnym syndrómom 15 minút
  Margóczy (Banská Bystrica)

18:00 – 19:00

KAM SMERUJE ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA U PACIENTOV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ V ROKU 2020?
WHERE IS THE ANTICOAGULATION TREATMENT IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION HEADING IN 2020?

Sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Pfizer Luxembourg SARL, o. z.

Predsedníctvo: P. Hlivák

 1. Čo nové prinášajú odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti u pacientov s fibriláciou predsiení? 20 min
  Hatala (Bratislava)
 2. Antitrombotický manažment pacientov po perkutánnej koronárnej intervencii s fibriláciou predsiení 20 min
  Fridrich (Bratislava)
 3. Rozhodujúce kritéria pri voľbe antikoagulačnej liečby 20 min
  Malacký (Bratislava)

STREDA 25. 11. 2020

15:10 – 16:40

DIASTOLICKÁ FUNKCIA: DEFINÍCIA, PATOFYZIOLÓGIA A HODNOTENIE
DIASTOLIC FUNCTION: DEFINITION, PATHOPHYSIOLOGY AND EVALUATION

Blok pracovných skupín Neinvazívna kardiológia a Chlopňové a vrodené chyby srdca

Predsedníctvo: M. Gbúr, J. Pacák

 1. Diastolická funkcia  ľavej komory – základné pojmy a patofyziológia v korelácii s echom
  Gbúr (Košice)  18 min
 2. Odporúčania pre hodnotenie diastolickej funkcie a diagnostika srdcového zlyhávania
  Kafková (Košice) 18 min
 3. Strain echokardiografia: nové parametre do skladačky hodnotenia diastolickej dysfunkcie ľavej komory
  Dědič (Banská Bystrica) 18 min
 4. Invazívne hodnotenie diastolickej funkcie ľavej komory 18 min
  Pacák (Bratislava)
 5. Panelová diskusia 18 min
  Dědič, M. Gbúr, P. Chňupa, B. Kafková, J. Pacák, I. Šimková

16:50 – 17:50

SLOVENSKÉ ZVYKY VS EURÓPSKE ODPORÚČANIA / SLOVAK HABITS VS EUROPEAN RECOMMENDATIONS

Sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti KRKA Slovensko, s. r. o.

Predsedníctvo: M. Mora, P. Olexa, J. Števlík

 1. Sartany vo vzťahu k inovatívnym terapeutickým postupom 15 min
  Mora (Nové Mesto nad Váhom)
 2. Telmisartan – ako “hladko” vyriešiť variabilitu krvného tlaku 15 min
  Olexa (Košice)
 3. Od zlozvykov k dobrým zvykom”- prvá jednotabletová trojkombinácia v sartanoch  15 min
  Števlík (Bratislava)

Diskusia  15min

18:00 – 19:00

TELEMEDICÍNA A KARDIOVASKULÁRNE OCHORENIA /TELEMEDICINE AND CARDIOVASCULAR DISEASES 

Sympózium podporené z nezávislého edukačného grantu firmy Servier Slovensko spol. s r. o.

Predsedníctvo: E. Gonçalvesová, P. Hlivák, Ľ. Izáková, M. Mora
Moderovaná diskusia: E. Gonçalvesová

 

 1. Čo môžeme očakávať od “teledoktora”?
  Ľ. Izáková (Bratislava)
 1. Telemedicína a konkordancia. Symbióza alebo komenzalizmus?
  Gonçalvesová (Bratislava)
 1. Súčasné možnosti a budúcnosť telekardiológie
  Hlivák (Bratislava)
 1. Telemedicína z pohľadu ambulantného kardiológa
  Mora (Nové Mesto nad Váhom)

ŠTVRTOK 26. 11. 2020

15:25-16:10 Valné zhromaždenie SKS

16:20 – 17:50

ROBÍME PRE RIZIKOVÝCH PACIENTOV NA SLOVENSKU MAXIMUM? / ARE WE DOING ENOUGH FOR HIGH-RISK PATIENTS IN SLOVAKIA?

Predsedníctvo: R. Hatala

 1. U ktorých pacientov s vysokým KV rizikom alebo KV ochorením a DM 2. typu intervenovať GLP-1 analógmi a prečo?  20 min
  Prednáška podporená spoločnosťou Novo Nordisk Slovakia s.r.o.
  Hlivák (Bratislava)
 2. Fibrilácia predsiení u pacienta podstupujúceho perkutánnu koronárnu intervenciu 30 min
  Prednáška z nezávislého edukačného grantu firmy Boehringer Ingelheim
  Kmec (Prešov)
 3. Srdce, mozog, obličky → komplexný pohľad na pacienta 20 min
  Prednáška z nezávislého edukačného grantu firmy Bayer, spol. s. r. o.
  Števlík (Bratislava)
 1. Betablokátory v sekundární prevenci infarktu myokardu        20 min
  Prednáška  podporená edukačným grantom firmy RECORDATI SK s. r. o.
  Bultas (Praha)

18:00 – 19:00

TRENDY SOUDOBÉ KARDIOLOGIE / TRENDS IN TODAY´S CARDIOLOGY

Blok Českej kardiologickej spoločnosti

Predsedníctvo: P. Hlivák, A. Linhart

 1. Nové pohledy na fibrilaci síní 20 min
  Kautzner (Praha)
 2. Nové přístupy v kardiostimulaci 20 min
  Táborský (Olomouc)
 3. Nové pohledy na srdeční selhání 20 min
  Linhart (Praha)

PIATOK 27. 11. 2020

15:10 – 16:10

ODPORÚČANIA PRE MANAŽMENT AKS V KLINICKEJ  PRAXI / UP TO DATE ACS GUIDELINES IN CLINICAL PRACTICE

Blok  pracovnej skupiny Akútna kardiológia                                                                                  

Predsedníctvo: M. Studenčan, M. Hudec

 1. Úvod 10 min
  Studenčan (Prešov)
 2. Kazuistika normálneho pacienta so STEMI. Ideme podľa Odporúčaní?
  Hudec (Banská Bystrica) 20 min + 5 min diskusia
 3. Kazuistika normálneho pacienta s NAP/NSTEMI. Ideme podľa Odporúčaní?
  Studenčan (Prešov) 20 min + 5 min diskusia

16:20 – 17:50

OD TROMBOPROFYLAXIE PO ZLYHÁVAJÚCE SRDCE / FROM THROMBOPROPHYLAXIS TO THE FAILING HEART

Predsedníctvo : J. Kmec, E. Gonçalvesová

 1. Manažment pacienta s NVAF liečeného pomocou PKI – kazuistika 20 min
  Prednáška z nezávislého edukačného grantu firmy Bayer, spol. s. r. o.
  Studenčan (Prešov)
 1. Je alebo nie je reverzia antikoagulačného účinku prínosná v reálnej praxi neurológa? 30 min
  Prednáška z nezávislého edukačného grantu firmy Boehringer Ingelheim
  Kováčik (Liptovský Mikuláš)
 1. Betablokátory v kardiovaskulárnom kontinuu – srdcové zlyhávanie 20 min
  Kmec (Prešov)
 1. Dlhodobé implantovateľné mechanické podpory pre terminálne srdcové zlyhávanie 20 min
  Gonçalvesová (Bratislava)

18:00 – 19:00

POD POVRCHOM / UNDER THE SURFACE

Odborné sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia, s. r. o.

Predsedníctvo: E. Gonçalvesová

 1. „Mám sa dobre, pán doktor,“ čo hrozí týmto pacientom? 15 min
  Rybár (Banská Bystrica)
 2. Čo sa deje pod povrchom? 10 min
  Šimko (Bratislava)
 3. Riešenie sa skrýva priamo v srdci = reverzná remodelácia 15 min
  Gbúr (Košice)
 4. Zhrnutie a záver 5 min
  Gonçalvesová (Bratislava)

Diskusia  15 min

SOBOTA 28. 11. 2020  

15:40 – 16:40

RENESANCIA CT VYŠETRENIA SRDCA / RENAISSANCE OF CARDIAC CT IMAGING

Blok pracovnej skupiny Kardio-rádiologické zobrazovanie

Predsedníctvo: Z. Berecová, J. Šimková

 1. Možnosti CT diagnostiky aortálnej chlopne 15 min
  Drangová, J. Grebáč (Bratislava)
 2. Stresová myokardiálna CT perfúzia (s použitím selektívneho agonistu adenozin A2A receptorov)
  Gibarti, B. Vícha, J. Gonsorčík, M. Huňavý, A. Gallovičová (Košice) 15 min
 3. Myokardialny late enhancement v dual energy CT 15min
  Berecová, I. Prečinská (Bratislava)
 4. Kardiak, či COVIDák? 10 min
  Juskanič, L. Pátrovič, P. Snopek, K. Galková, J. Kytlic, E. Nevická (Nitra)

Diskusia 5 min

16:50 – 17:50

ORIGINÁLNE PRÁCE / ORIGINAL RESEARCH

Predsedníctvo: J. Kmec

 1. Dlhodobé monitorovanie rytmu u pacientov s kryptogénnou cievnou mozgovou príhodou 12 min
  Ščasná (Trnava)
 2. Možnosti využitia flavonoidu kvercetínu v kardioprotekcii: od experimentálneho výskumu k pacientovi  12 min
  Barteková (Bratislava)
 3. Zmeny zloženia minerálov a eGFR liečbou kombináciou ACEi (sartan) a eplerenonu (MRI) u hypertonikov s rezistentnou arteriálnou hypertenziou (RAH) 12 min
  Palinský (Košice)
 4. Protektívny účinok na nanočastice viazaného aliskirénu v kardiovaskulárnom systéme hypertenzívnych potkanov 12 min
  Pecháňová (Bratislava)
 5. Úloha adrenomedulínu, galektínu-3 a solubilného ST2 u hypertonikov v riziku srdcového zlyhávania 12 min
  Huňavý (Košice)

18:00 – 19:00

“DYSLIPIDÉMIE V KARDIOLÓGII”(NAJNOVŠIE ODPORÚČANIA 2019 ESC DYSLIPIDÉMIE) / „DYSLIPIDEMIAS IN CARDIOLOGY“( THE CURRENT  2019 ESC GUIDELINES FOR DYSLIPIDEMIAS)

Blok pracovnej skupiny Preventívna  kardiológia

Predsedníctvo: I. Šoóšová, Š. Farský, Ľ. Fábryová

 1. Nefarmakologické intervencie do životného štýlu 15 min
  Š. Farský (Martin-Vrútky)  
 1. Farmakoterapia dyslipidémií – účinky na zastavenie progresie aterosklerózy 15 min
  Ľ. Fábryová (Bratislava)
 1. Manažment dyslipidémií pri rôznych kardiologických stavoch 15 min
  Šoóšová, S. Filipová (Bratislava)

Diskusia 15 min

NEDEĽA 29. 11. 2020

15:40 – 16:40

KOMPLEXNÉ POSTIHNUTIA HRUDNEJ AORTY  / COMPLEX DISEASES OF THORACIC AORTA                    

Blok pracovnej skupiny Periférna cirkulácia

Predsedníctvo: J. Maďarič, P. Gergely

 1. Akútny aortálny syndróm – základný manažment pri postihnutí descendentnej hrudnej aorty
  Moščovič (Košice) 12 min
 2. Chirurgické riešenie akútnej disekcie aorty 12min
  Gašparovič (Bratislava)
 3. Endovaskulární léčba komplexních postižění aorty 12min
  Vařejka (Bratislava)
 4. Komplexné postihnutie hrudnej aorty – kazuistika 12min
  Vašková, P. Vařejka ,D. Ručka, M. Hulman, M. Beňa, J. Maďarič (Bratislava)

Diskusia 12 min

16:50 – 17:50

ŠPORTOVÁ A PREVENTÍVNA KARDIOLÓGIA / SPORT AND PREVENTIVE CARDIOLOGY

Blok pracovnej skupiny Kardiovaskulárna rehabilitácia

Predsedníctvo: Š. Farský, I. Varga

 1. Ako znížiť kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu v SR 20min
  Š. Farský (Martin)
 2. Športovec s hypertrofickou kardiomyopatiou 15 min
  Krausová (Třinec, ČR)
 3. Športové vs. zlyhávajúce srdce – paralely, rozdiely a nutričná podpora 15 min
  Varga (Bratislava)

Diskusia 10 min

18:00 – 19:00

CHRONICKÝ KORONÁRNY SYNDRÓM (CCS) – STARONOVÝ PROBLÉM / CHRONIC CORONARY SYNDROME (CCS): THE OLD-NEW PROBLEM

Blok pracovnej skupiny Fórum mladých kardiológov

Predsedníctvo: I. Varga, A. Böhm

 1. Zobrazovacie metódy v diagnostike CCS 15 + 5 min diskusia
  Hriňová (Banská Bystrica)
 2. Kedy preferovať medikamentóznu liečbu pred revaskularizačnou 15 + 5 min diskusia
  Snopek (Nitra)
 3. Pohľad kardiochirurga na revaskularizačnú liečbu CCS 15 + 5 min diskusia
  Bezák (Bratislava)

PONDELOK 30. 11. 2020

15:40 – 16:40

PREVENCIA NÁHLEJ KARDIÁLNEJ SMRTI (NKS) V REÁLNEJ PRAXI NA SLOVENSKU / PREVENTION OF SUDDEN CARDIAC DEATH IN SLOVAKIA – REAL WORLD DATA

Blok Slovenskej asociácie srdcových arytmií

Predsedníctvo: P. Margitfalvi, A. Bystriansky

 1. Rozvoj ICD terapie na Slovensku v číslach 15 min
  Kaliská (Banská Bystrica)
 2. Reálna prognóza pacienta po implantácii ICD 15 min
  Hatala (Bratislava)
 3. Optimalizácia funkcie ĽK –  kľúč k zmysluplnej indikácii ICD v primárnej prevencii NKS
  Bystriansky (Banská Bystrica) 15 min
 4. Panelová diskusia 15 min
  všetci členovia výboru SASA

16:50 – 18:00

MANAŽMENT SENIOROV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ – „DLHÉ TIENE“ NEVYUŽITÉHO POTENCIÁLU PERORÁLNEJ ANTIKOAGULÁCIE / MANAGEMENT OF SENIORS WITH ATRIAL FIBRILLATION – “LONG SHADOWS” OF THE UNUTILIZED POTENTIAL OF ORAL ANTICOAGULATION

Sympózium podporené spoločnosťou Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Predsedníctvo: M. Dúbrava

 1. Empíria verzus dôkazy (zmiešaná dvojhra) 70 min
  Hatalová, R. Hatala (Bratislava)

18:10 – 19:10

AKTUALITY A NOVINKY NIELEN Z ESC / NEWS AND UPDATES NOT ONLY FROM THE ESC

Predsedníctvo: J. Kmec

 1. Nové možnosti protekcie pacientov s koronárnou chorobou srdca na Slovensku 20min
  Prednáška z nezávislého edukačného grantu firmy Bayer, spol. s. r. o.
  Hlivák (Bratislava)
 1. Moderná medicína – manažment pacienta na diaľku s novými technológiami 20 min
  Kmeč, A. Švrčková, R. Kučera (Hilbi, Bratislava)
 1. Novinky z ESC 20min
  Hatala (Bratislava)