POSTERY A SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ POSTER     

Zverejnené postery budú zaradené do Súťaže o najlepší poster.

1. cena: 600 €
2. cena: 400 €
3. cena: 200 €

Nepremeškajte možnosť zapojiť sa do on-line hlasovania o najlepší poster prostredníctvom mobilnej aplikácie SKS 2020. Hlasovať môžete od pondelka 23. 11. 2020 od 15:00 h do stredy 25. 11. 2020 do 19:00 h.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE BUDE VO ŠTVRTOK 26. 11. 2020 o 15:25 h POČAS VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SKS

Stiahnutie aplikácie SKS 2020

Posterová sekcia

S. Golas, S. Čačányiová, A. Berényiová

Úloha perivaskulárneho tukového tkaniva a H2S v modulácii cievneho tonusu mezenterických artérií spontánne hypertenzných potkanov
The role of perivascular adipose tissue and H2S in the modulation of vascular tone of mesenteric arteries in spontaneously hypertensive rats

J. Török, A. Zemančíková, P. Bališ, P. Valovič, M. Chromová

Modulácia sympatoadrenergických kontrakcií perivaskulárnym tukovým tkanivom v mezenterických artériách u obéznych potkanov
Modulation of sympatoadrenergic contractions by perivascular adipose tissue in mesenteric arteries of obese rats

K. Andelová, B. Szeiffová Bačová, C. Viczenczová, M. Sýkora, M. Barančík, M. Adamcová, V. Knezl, T. Egan-Beňová, J. Slezák, N. Tribulová

Supresia remodelácie myokardiálneho konexínu-43 a fibróz sa podieľa na antiarytmických účinkoch melatonínu a omega-3, u katecholamínmi stresovaných potkanov.
Suppression of myocardial connexin-43 remodelling and fibrosis is involved in antiarrhythmic effects of melatonin and omega-3 in catecholamine overdrive rats. 

M. Drobna, A. Berényiová, S. Čačányiová

Účinok dlhodobej inhibície sírovodíka na štruktúru a reaktivitu kardiovaskulárneho systému u Wistar potkanov
The effect of long-term inhibition of hydrogen sulfide production on reactivity of cardiovascular system in Wistar rats

M. Sýkora, V. Krátky, N. Tribulová, L. Kopkan, B. Szeiffová Bačová

Zmeny konexínu-43 vplyvom aortokaválnej fistuly, ako modelu srdcového zlyhávania, u normotenzných a hypertenzných potkanov
Changes of connexin-43 due to aortocaval fistula as a model of heart failure in normotensive and hypertensive rats

A. Berényiová, M. Drobná, S. Golas, S. Čačányiová

Účinok zvýšeného príjmu fruktózy na NO a H2S signálne dráhy
The effect of the long-term increased fructose intake on the NO and H2S signaling pathways

M. Kollárová, M. Chomová, Ľ. Tóthová, P. Bališ, M. Barančík, J. Radošinská

Aktivita MMP-2 a MMP-9 v animálnom modeli diabetes mellitus
MMP-2 and MMP-9 activities in the animal model of diabetes mellitus

J. Radošinská, T. Jasenovec, D. Radošinská, P. Bališ, S. Trubačová, L. Paulis

Zmeny vlastností erytrocytov v experimentálnom modeli pľúcnej hypertenzie.
The changes in erythrocyte properties in experimental model of pulmonary hypertension.

M. Galšneiderová, M. Gažarová

Hodnotenie obezity podľa indexu telesnej hmotnosti vo vzťahu k rôznym antropometrickým ukazovateľom.
Obesity evaluation based on body mass index in relation with various anthropometric indicators.

B. Szeiffova Bacova, M. Sýkora, W. Gerd, N. Tribulová

Možný mechanizmus anti-arytmického účinku omega-3 polynenasýtených mastných kyselín cestou zníženia tvorby auto-protilátok voči β1-adrenergným receptorom
Possible mechanism of the anti-arrhythmic effect of omega-3 polyunsaturated fatty acids by reducing the production of β1-adrenoceptor autoantibodies

R. Gaško, M. Hefler

Metodiky stanovenia LDL-cholesterolu – novinky 2020 – informačné minimum pre kardiológa
How is LDL-cholesterol determined – 2020 topic – useful information for cardiologists

E. Dayar, M. Cebová, J. Lietava, O. Pecháňová

Benefičné účinky Cornus mas na lipidový profil a NO/ROS balans v kardiovaskulárnom systéme obéznych Zucker potkanov.
Beneficial Effects of Cornelian Cherries on Lipid Profile and NO/ROS Balance in Cardiovascular System of Obese Zucker Rats.

P. Hanák

Vzťah pravokomorovej kardiostimulácie k diastolickej dysfunkcii ľavej komory u pacientov s implantovaným dvojdutinovým kardiostimulátorom
Relationship of right ventricular pacing to diastolic dysfunction of left ventricle in patients with implanted dual-chamber pacemakers

P. Bališ, S. Líšková, M. Kluknavský, A. Mičurová, P. Valovič, D. Radošinská, J. Radošinská, A. Púzserová, I. Bernátová

Akútne intravenózne podávanie ultramalých superparamagnetických nanočastíc magnetitu zvyšuje produkciu superoxidu, deformabilitu erytrocytov a ovplyvňuje cievnu reaktivitu dospelých normotenzných potkanov
Acute intravenous administration of ultrasmall superparamagnetic nanoparticles of magnetit increases superoxide production, erythrocyte deformability and affects vascular reactivity in adult normotensive rats

O. Beňačka, V. Horváth, R. Hatala, E. Gonçalvesová

Exaktné hodnotenie funkcie ľavej komory
Exactly classification of left ventricular function