PONDELOK 23. 11. 2020

15:00 – 15:10

PRIVÍTANIE ÚČASTNÍKOV XXV. KONGRESU SKS

P. Hlivák (prezident SKS), J. Kmec (vedecký sekretár SKS)

15:10 – 16:40

AKTUÁLNE POHĽADY NA MANAŽMENT SZ

CURRENT VIEWS ON HEART FAILURE MANAGEMENT

Blok pracovnej skupiny Srdcové zlyhávanie

Predsedníctvo: E. Gonçalvesová, P. Lesný

Natriuretické peptidy

M. Luknár (Bratislava)

 15 min
HFpEF

P. Lesný (Bratislava)

 15 min
Diuretiká

P. Solík (Bratislava)

15 min
Antidiabetiká

E. Gonçalvesová (Bratislava)

15 min
Telemedicína

M. Šašov (Bratislava)

15 min
Diskusia  15 min

16:50 – 17:50

NAMIERENÉ NA KOMPLEXNÝ MANAŽMENT CHOLESTEROLU U RIZIKOVÉHO PACIENTA

FOCUSED ON COMPLEX CHOLESTEROL MANAGEMENT FOR AT-RISK PATIENT

Prednášky z nezávislého edukačného grantu spoločnosti Amgen Slovakia, s. r. o.

Predsedníctvo: D. Pella

U koho vieme účinne znížiť KV riziko v kontexte nových ESC/EAS odporúčaní

D. Pella (Košice)

15 min + 5 min diskusia
Periféria v centre pozornosti

D. Čelovská (Bratislava)

15 min + 5 min diskusia
Adherencia k liečbe – nevyhnutný predpoklad jej efektivity

R. Margóczy (Banská Bystrica)

15 min + 5 min diskusia

18:00 – 19:00

SEKUNDÁRNA PREVENCIA KV RIZIKA – AKÝ JE SÚČASNÝ STAV?

SECONDARY PREVENTION OF CV RISK – WHAT IS ACTUAL SITUATION?

Odborné sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia, s. r. o.

Predsedníctvo: R. Hatala

Pohľad na súčasný stav – aká je prognóza pacienta po prvej závažnej KV udalosti?

R. Hatala (Bratislava)

 10 min
Aká je úloha LDL-C – je to hlavný rizikový faktor pri rozvoji aterosklerózy?

B. Vohnout (Bratislava)

 15 min
Dosahujú/nedosahujú naši pacienti po KV udalostiach cieľové hodnoty LDL-C podľa odporúčaní ESC 2019?

R. Margóczy (Banská Bystrica)

 15 min
Aké sú limity súčasnej hypolipidemickej farmakoterapie?

D. Pella (Košice)

 15 min
Diskusia  5 min

 

19:10

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE XXV. KONGRESU SKS