NA XXV. KONGRES SLOVENSKEJ
KARDIOLOGICKEJ
SPOLOČNOSTI VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ

VÝBOR SLOVENSKEJ KARDIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI (2018 – 2021)

PREDSEDNÍCTVO SKS

MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC
prezident SKS

prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH
vedecký sekretár SKS

ČLENOVIA VÝBORU SKS

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc.

doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC

prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC

MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC

MUDr. František Kovář, PhD.

ČLENOVIA VÝBORU SKS

MUDr. Peter Lesný, PhD.

doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC

MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC

MUDr. Anna Vachulová, PhD.

KONTROLNÁ KOMISIA SKS

MUDr. Tibor Malacký

MUDr. Roman Margóczy

MUDr. Peter Olexa, PhD.

PRACOVNÉ SKUPINY SKS A ICH PREDSEDOVIA (2018 – 2021)

Akútna kardiológia doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC
Ambulantní kardiológovia MUDr. Peter Kalist, MPH
Experimentálna kardiológia doc. MUDr. Jozef Török, CSc.
Fórum mladých kardiológov MUDr. Allan Böhm, MBA
Chlopňové a vrodené chyby srdca v dospelosti prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC
Invazívna a intervenčná kardiológia MUDr. František Kovář, PhD.
Kardio-cerebrálna medicína prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC
Kardiovaskulárna rehabilitácia doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Kardio-rádiologické zobrazovanie MUDr. Vladimír Neuschl, PhD.
Neinvazívna kardiológia MUDr. Pavol Chňupa
Pediatrická kardiológia MUDr. Martin Záhorec, PhD.
Periférna cirkulácia doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH
Preventívna kardiológia doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC
Sestry pracujúce v kardiológii PhDr. Monika Labudová, PhD., MBA
Srdcové zlyhávanie doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC
Transplantácia srdca a pľúc MUDr. Milan Luknár, PhD.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Po vyplnení registračného formulára Vás prosíme uhradiť registračný poplatok.

REGISTRAČNÝ POPLATOK Suma
člen SKS 5 €
nečlen SKS 10 €
člen SKSaPA 5 €
nečlen  SKSaPA 5 €
členovia SKS nad 65 rokov, prvý autor, študenti bez poplatku

ÚDAJE NA ÚHRADU REGISTRAČNÉHO POPLATKU BANKOVÝM PREVODOM

Banka / Bank: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Adresa banky / Bank address: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovakia IBAN / IBAN: SK52 1111 0000 0066 2443 5018 SWIFT kód/ SWIFT code: UNCRSKBX VS: 20201008 Poznámka pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka

V prípade, že registračný poplatok za účastníka platí organizácia (firma, nemocnica a pod.), je potrebné uviesť meno účastníka, za ktorého sa poplatok uhrádza. Uhradený registračný poplatok sa nevracia (duplicitná platba, neúčasť na kongrese a pod.).


KREDITY

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Za každú hodinu sledovaného prenosu bude účastníkom pridelený 1 kredit v súlade s kreditovým hodnotením SLK a SKSaPA podľa platných predpisov. Účasť na celom vedeckom podujatí je hodnotená spolu 23 kreditmi.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE XXV. KONGRESU SKS

PONDELOK 23. 11. 2020 o 19:10 h

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SKS

ŠTVRTOK 26. 11. 2020 o 15:25 h

Hlasovanie zabezpečené cez aplikáciu SLIDO

PROGRAM

  • Správa o činnosti a hospodárení SKS
  • Správa Kontrolnej komisie SKS
  • Správa o činnosti Slovenskej nadácie srdca
  • Rôzne
  • Záver

VYHLÁSENIE VÍŤAZOV

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE BUDE VO ŠTVRTOK 26. 11. 2020 o 15:25  h POČAS VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SKS

Vyhlásenie víťazov Súťaže o najlepšie originálne publikácie uverejnené v Cardiology Letters v roku 2019

POSTERY A SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ POSTER    

Zverejnené postery budú zaradené do Súťaže o najlepší poster.

  1. cena: 600 €
  2. cena: 400 €
  3. cena: 200 €

Nepremeškajte možnosť zapojiť sa do on-line hlasovania o najlepší poster prostredníctvom mobilnej aplikácie SKS 2020.

Hlasovať môžete od pondelka 23. 11. 2020 od 15:00 h do stredy 25. 11. 2020 do 19:00 h

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE BUDE VO ŠTVRTOK 26. 11. 2020 o 15:25  h POČAS VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SKS

KOORDINÁTORI VEDECKÉHO PROGRAMU

MUDr. Allan Böhm, MBA MUDr. Peter Kalist, MPH
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA
doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH
doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC MUDr. Vladimír Neuschl, PhD.
prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC  doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC
MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC
MUDr. Pavol Chňupa

ODBORNÝ PROGRAM ZOSTAVILI

PREZIDENT KONGRESU

MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC

VEDECKÝ SEKRETÁR KONGRESU

prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH

SEKRETARIÁT SKS

Ing. Ingrid Bieliková
Mgr. Iveta Orlická

Bárdošova 2/A
831 01 Bratislava
tel.: +421 2 5479 1210
mobil: + 421 905 822 087
e-mail: info@sks.sk

www.sks.sk

Mobilná aplikácia kongresu: SKS 2020

NA ODBORNOM PROGRAME SPOLUPRACOVALI

Česká kardiologická spoločnosť

Slovenská asociácia srdcových arytmií