PONDELOK 30. 11. 2020

15:40 – 16:40

PREVENCIA NÁHLEJ KARDIÁLNEJ SMRTI (NKS) V REÁLNEJ PRAXI NA SLOVENSKU

PREVENTION OF SUDDEN CARDIAC DEATH IN SLOVAKIA – REAL WORLD DATA

Blok Slovenskej asociácie srdcových arytmií

Predsedníctvo: P. Margitfalvi, A. Bystriansky

Rozvoj ICD terapie na Slovensku v číslach

G. Kaliská (Banská Bystrica)

 15 min
Reálna prognóza pacienta po implantácii ICD

R. Hatala (Bratislava)

 15 min
Optimalizácia funkcie ĽK – kľúč k zmysluplnej indikácii ICD v primárnej prevencii NKS A. Bystriansky (Banská Bystrica)  15 min
Panelová diskusia 

všetci členovia výboru SASA

 15 min

16:50 – 18:00

MANAŽMENT SENIOROV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ – „DLHÉ TIENE“ NEVYUŽITÉHO POTENCIÁLU PERORÁLNEJ ANTIKOAGULÁCIE

MANAGEMENT OF SENIORS WITH ATRIAL FIBRILLATION – “LONG SHADOWS” OF THE UNUTILIZED POTENTIAL OF ORAL ANTICOAGULATION

Sympózium podporené spoločnosťou Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Predsedníctvo: M. Dúbrava

Empíria verzus dôkazy (zmiešaná dvojhra)

K. Hatalová, R. Hatala (Bratislava)

70 min

18:10 – 19:25

ČO POTREBUJEME VEDIEŤ O MANAŽMENTE KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ POČAS SÚČASNEJ PANDÉMIE A POTREBUJEME K TOMU AJ KOMPAS?

WHAT WE NEED TO KNOW ABOUT CARDIOVASCULAR DISEASES MANAGEMENT IN CURRENT PANDEMIC AND DO WE NEED A COMPASS FOR IT?

Predsedníctvo: J. Kmec

Nové možnosti protekcie pacientov s koronárnou chorobou srdca na Slovensku Prednáška z nezávislého edukačného grantu firmy Bayer, spol. s. r. o.P. Hlivák (Bratislava) 20 min
Antitrombotická profylaxia počas COVID-19 P. Hlivák (Bratislava) 20 min
COVID-19 a kardiovaskulárny systém R. Hatala (Bratislava) 20 min
Manažment emergentných kardiologických stavov u pacientov s COVID-19 M. Studenčan (Prešov) 15 min