Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,

je tu XXV. kongres SKS, ktorý je diametrálne iný ako tie predchádzajúce. Pôvodne bol aj náš zámer priniesť niečo iné, pripomenúť si začiatky, pozrieť sa na pokrok a inovácie súčasnosti a naznačiť budúcnosť kardiológie spojenú s telemedicínou. Uvažovali sme, aké prekvapenie pripravíme pri príležitosti štvrť storočnice. Prekvapenie prišlo samo. Žiaľ, v podobe celosvetovej pandémie, ktorá zmenila svet ako aj náš kongres. Opakované zmeny protiepidemických opatrení menili viackrát aj naše plány, dokonca, tesne pred konaním kongresu v októbri, kompletne zamedzili aj realizácii online formy celého kongresu. Priniesli neistotu nielen pre našich partnerov, účastníkov, ale aj organizačný výbor kongresu.

V súlade s hlavným poslaním, SKS sprostredkováva prenos najnovších poznatkov na poli manažmentu kardiovaskulárnych ochorení do praxe. Rozvoj odbornej úrovne kardiológie na Slovensku vybudovala SKS na viacerých pilieroch, pričom ten najpevnejší a najstabilnejší je práve výročný kongres SKS. Plnil svoju funkciu v oblasti vzdelávania 25 rokov a mal by ju plniť aj naďalej. Preto sme sa ho nechceli vzdať ani v tejto neistej dobe.

Kongres SKS sme presunuli do virtuálneho sveta, v ktorom možno bude o ďalších 25 rokov štandardne fungovať nielen kongres, ale aj vyšetrenia pacientov vo virtuálnych ambulanciách. Na kongrese SKS sa posledné roky vždy zišlo okolo 1000 účastníkov. Verím, že prídete minimálne v rovnakom počte vyskúšať tento virtuálny experiment, ktorý nám doba priniesla. Prispôsobili sme sa teda možnostiam, ktoré máme. Experti z kardiológie a vaskulárnej medicíny prinesú do pohodlia Vašich domov v poobedňajšom a podvečernom čase od 23. do 30. novembra najnovšie poznatky z oblasti prevencie, diagnostiky a liečby najčastejších, ale aj zriedkavých a zaujímavých srdcovo-cievnych ochorení a ich komorbidít, ktoré aj napriek stúpajúcemu počtu obetí na COVID-19 zostávajú dominantnou príčinou úmrtí pacientov na Slovensku. V dnešnej dobe nie je možné v tichosti obísť problematiku COVID-19, a preto sa aj my pozrieme na túto pandémiu vo vzťahu ku kardiovaskulárnym ochoreniam, vrátane manažmentu emergentných kardiologických stavov počas nej. Podobne ako každý rok, aj tento rok sa tešíme na aktívnu účasť predstaviteľov českej kardiologickej spoločnosti.

Napriek tomu, že každý z nás má iný pohľad na prioritu problémov, ktoré by sme mali v oblasti kardiovaskulárnych ochorení na Slovensku prednostne riešiť, práve náš každoročný kongres bol obdobím, kedy sme sa všetci zišli „pri jednom stole“ a tvorili jeden tím – tím slovenských kardiológov, sestier a spolupracujúcich lekárov, farmaceutov a predstaviteľov farmaceutických a medicínskych spoločností. Komplexná starostlivosť o kardiologických pacientov je vždy tímovou prácou, s nenahraditeľnou účasťou všetkých zainteresovaných, vrátane zdravotných sestier. Som preto nesmierne rád, že sa nám v časoch obmedzených možností kontinuálneho vzdelávania za súčasnej povinnosti získavania kreditov, podarilo naše podujatie akreditovať nielen pre lekárov, ale aj pre zdravotné sestry pracujúce v kardiológii.

Fyzické stretnutia tvárou v tvár sú napriek technologickým pokrokom pre nás lekárov stále nenahraditeľné. Naše povolanie, na rozdiel od iných, nedovoľuje, aby sme ostávali na home-office. Domnievam sa, že aktuálne vzniknutá situácia nám na jednej strane ukáže, že osobný kontakt a naše bezprostredné diskusie a neformálne rozhovory počas kongresov jednoducho potrebujeme. No na druhej strane nám prinesie príležitosť skúsiť novú formu kongresu, ktorej nezanedbateľným pozitívom je možnosť účasti oveľa väčšieho počtu lekárov bez potreby cestovania a odlúčenia od rodín (osobitne v prípade medzinárodných kongresov). Virtuálna podoba kongresu je nová nielen pre Vás, auditórium, ale aj pre prednášajúcich, ktorí prednášajú do kamery bez možnosti meniť alebo upraviť svoj prejav podľa aktuálnej nálady poslucháčov.

XXV. kongres SKS bude definitívne iný ako tie doterajšie. Verím, že naň ďalšie roky budeme pozitívne spomínať, ale radšej už pri osobných stretnutiach. Ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave kongresu, farmaceutickým aj medicínskym spoločnostiam za ich podporu, ktorú si mimoriadne vážime a ďakujem všetkým kolegom, ktorí majú záujem sa vzdelávať a kongresu sa zúčastnia.

Váš

Peter Hlivák
prezident SKS

GENERÁLNI PARTNERI KONGRESU

HLAVNÝ PARTNER KONGRESU

PRÍPRAVU A REALIZÁCIU KONGRESU VÝZNAMNOU MIEROU PODPORILI

OSTATNÉ VYSTAVUJÚCE FIRMY A SPOLOČNOSTI

Slovenská kardiologická spoločnosť ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave kongresu.

XXV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Registrujte sa na podujatie