Aktuálne informácie

Milé kolegyne a milí kolegovia,

keď sme sa lúčili na poslednom kongrese SKS, presne pred 51 týždňami, netušili sme, že jubilejný 25. kongres našej spoločnosti sa bude konať v čase, v ktorom doslova zastal svet. Náš plán pripraviť ho v slávnostnom duchu primeranom štvrťstoročnému jubileu sa rozplynul v atmosfére plnej koronavírusu. Tá ničí nielen kultúru a šport, ale žiaľ aj vzdelávanie.
Od dnešného dňa Vládou SR vyhlásený núdzový stav významne zasahuje aj do nášho alternatívneho plánu realizovať kongres ako online podujatie vysielané z priestorov Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave za fyzickej prítomnosti všetkých aktívnych účastníkov. Len ťažko môžeme predikovať, aké opatrenia môžu byť prijaté v najbližších dňoch. Napríklad uloženie pracovnej povinnosti, prípadne povinnosti plniť úlohy civilnej ochrany zdravotníckym pracovníkom a podobne, ktoré ohrozujú nielen osobnú účasť lekárov, ale aj nemožnosť uvoľniť sa z práce v relevantnom čase. Už dnes pre viacerých účastníkov nie je v aktuálnej situácii cestovanie do Bratislavy reálne. Navyše pre realizáciu online kongresu je nevyhnutná aj prítomnosť viacčlenného organizačného a technicko-realizačného tímu. V priebehu nasledujúcich dní môžu do praxe vstúpiť aj opatrenia ukladajúce povinnosť využiť priestory zdravotníckeho zariadenia určitým spôsobom, alebo naopak, umožňujúce vstup len osobám striktne za účelom vykonávania pracovných povinností.

V súlade s uvedenými skutočnosťami Vám musíme oznámiť, že vzhľadom na všetky aktuálne reštrikcie a okolnosti sa exekutíva SKS po dôkladnej úvahe a konzultácii s vedením NÚSCH, a. s. rozhodla odložiť termín kongresu na november 2020. Kongres bude realizovaný analogicky s nedávnym kongresom ESC, t. j. prevažná časť prednáškových blokov bude vopred nahratá, pričom aktívni prednášatelia budú prezentovať z miesta svojho pracoviska, prípadne bydliska a blok bude uzavretý ich diskusiou, do ktorej budete môcť posielať počas prezentácie svoje otázky. Prezentácie sa budú vysielať počas piatich konzekutívnych pracovných dní v užívateľsky prívetivom popoludňajšom čase medzi 15 až 19 hodinou. Úprava kongresu do tejto digitálnej podoby si vyžaduje osobitnú technickú prípravu, a preto je zvolený časový posun konania kongresu nevyhnutný.

Ďakujeme Vám za porozumenie a veríme, že táto forma kongresu vytvorí vhodnejšie a menej
rizikové podmienky pre všetkých jeho aktérov i poslucháčov. Ďalšie informácie o presnom
termíne a časovaní vedeckého programu Vám oznámime v najbližších dňoch. Tešíme sa na
naše jesenné virtuálne stretnutie a prajeme Vám bezpečné preplávanie aktuálne tak
rozbúreným epidemickým oceánom.

S priateľským pozdravom,
MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC
prezident SKS

prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH
vedecký sekretár SKS

MUDr. Tibor Malacký
predseda Kontrolnej komisie SKS

prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC
past-prezident SKS

Doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC
námestníčka generálneho riaditeľa NÚSCH, a. s.

Bloky odborného programu

PONDELOK 23. 11. 2020

Privítanie účastníkov XXV. kongresu SKS  15:00 – 15:10

AKTUÁLNE POHĽADY NA MANAŽMENT SZ

Blok pracovnej skupiny Blok pracovnej skupiny Srdcové zlyhávanie

15:10 – 16:40
90 min

Prestávka 16:40 – 16:50

NAMIERENÉ NA KOMPLEXNÝ MANAŽMENT CHOLESTEROLU U RIZIKOVÉHO PACIENTA

Blok pracovnej skupiny Prednášky z nezávislého edukačného grantu spoločnosti Amgen Slovakia, s. r. o.

16:50 – 17:50
60 min

Prestávka 17:50 – 18:00

SEKUNDÁRNA PREVENCIA KV RIZIKA – AKÝ JE SÚČASNÝ STAV?

Odborné sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia, s. r. o.

18:00 – 19:00
60 min

Prestávka 19:00 – 19:10

Slávnostné otvorenie XXV. kongresu SKS od 19:10

UTOROK 24. 11. 2020

KAZUISTIKY Z KAŽDODENNEJ KARDIOLOGICKEJ PRAXE

Blok pracovnej skupiny Blok pracovnej skupiny Ambulantní kardiológovia

15:10 – 16:40
90 min

Prestávka 16:40 – 16:50

ČO PONÚKA ALIROKUMAB VO SVETLE KLINICKÝCH DÁT, NOVÝCH EURÓPSKYCH ODPORÚČANÍ
A SKÚSENOSTÍ Z BEŽNEJ KLINICKEJ PRAXE

Prednášky podporené spoločnosťou sanofi – aventis Slovakia s.r.o.

16:50 – 17:50
60 min

Prestávka 17:50 – 18:00

KAM SMERUJE ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA U PACIENTOV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ V ROKU 2020?

Sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Pfizer Luxembourg SARL, o. z.

18:00 – 19:00
60 min

STREDA 25. 11. 2020

DIASTOLICKÁ FUNKCIA: DEFINÍCIA, PATOFYZIOLÓGIA A HODNOTENIE

Blok pracovnej skupiny Blok pracovnej skupiny Neinvazívna kardiológia a Chlopňové a vrodené chyby srdca

15:10 – 16:40
90 min

Prestávka 16:40 – 16:50

SLOVENSKÉ ZVYKY VS EURÓPSKE ODPORÚČANIA

Sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti KRKA Slovensko, s. r. o.

16:50 – 17:50
60 min

Prestávka 17:50 – 18:00

TELEMEDICÍNA A KARDIOVASKULÁRNE OCHORENIA

Sympózium podporené z nezávislého edukačného grantu firmy Servier Slovensko spol. s r. o.

18:00 – 19:00
60 min

ŠTVRTOK 26. 11. 2020

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SKS

Blok pracovnej skupiny Blok pracovnej skupiny Neinvazívna kardiológia a Chlopňové a vrodené chyby srdca

15:25-16:10
45 min

Prestávka 16:10 – 16:20

ROBÍME PRE RIZIKOVÝCH PACIENTOV NA SLOVENSKU MAXIMUM?

16:20 – 17:50
90 min

Prestávka 17:50 – 18:00

TRENDY SOUDOBÉ KARDIOLOGIE

Blok Českej kardiologickej spoločnosti

18:00 – 19:00
60 min

PIATOK 27. 11. 2020

ODPORÚČANIA PRE MANAŽMENT AKS V KLINICKEJ PRAXI

Blok pracovnej skupiny Akútna kardiológia

15:10 – 16:10
60 min

Prestávka 16:10 – 16:20

OD TROMBOPROFYLAXIE PO ZLYHÁVAJÚCE SRDCE

16:20 – 17:50
90 min

Prestávka 17:50 – 18:00

POD POVRCHOM

Odborné sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia, s. r. o.

18:00 – 19:00
60 min

SOBOTA 28. 11. 2020

RENESANCIA CT VYŠETRENIA SRDCA

Blok pracovnej skupiny Kardio-rádiologické zobrazovanie

15:40 – 16:40
60 min

Prestávka 16:40 – 16:50

ORIGINÁLNE PRÁCE

16:50 – 17:50
60 min

Prestávka 17:50 – 18:00

“DYSLIPIDÉMIE V KARDIOLÓGII” (NAJNOVŠIE ODPORÚČANIA 2019 ESC DYSLIPIDÉMIE)

Blok pracovnej skupiny Preventívna kardiológia

18:00 – 19:00
60 min

NEDEĽA 29. 11. 2020

KOMPLEXNÉ POSTIHNUTIA HRUDNEJ AORTY

Blok pracovnej skupiny Periférna cirkulácia

15:40 – 16:40
60 min

Prestávka 16:40 – 16:50

ŠPORTOVÁ A PREVENTÍVNA KARDIOLÓGIA

Blok pracovnej skupiny Kardiovaskulárna rehabilitácia

16:50 – 17:50
60 min

Prestávka 17:50 – 18:00

CHRONICKÝ KORONÁRNY SYNDRÓM (CCS) – STARONOVÝ PROBLÉM

Blok pracovnej skupiny Fórum mladých kardiológov

18:00 – 19:00
60 min

PONDELOK 30. 11. 2020

PREVENCIA NÁHLEJ KARDIÁLNEJ SMRTI (NKS) V REÁLNEJ PRAXI NA SLOVENSKU

Blok Slovenskej asociácie srdcvých arytmií

15:40 – 16:40
60 min

Prestávka 16:40 – 16:50

MANAŽMENT SENIOROV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ – „DLHÉ TIENE“ NEVYUŽITÉHO POTENCIÁLU PERORÁLNEJ ANTIKOAGULÁCIE

Sympózium podporené spoločnosťou Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

16:50 – 18:00
70 min

Prestávka 18:00 – 18:10

AKTUALITY A NOVINKY NIELEN Z ESC

18:10 – 19:10
60 min

GENERÁLNI PARTNERI KONGRESU

HLAVNÝ PARTNER KONGRESU

PRÍPRAVU A REALIZÁCIU KONGRESU VÝZNAMNOU MIEROU PODPORILI

OSTATNÉ VYSTAVUJÚCE FIRMY A SPOLOČNOSTI

Slovenská kardiologická spoločnosť ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave kongresu.

XXV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Registrujte sa na podujatie